• 12 خرداد 1402

کتب

 

 

 

 

نام کتاب

تصویر جلد کتاب

مؤلفین

سال  انتشار

1

اطلاع رسانی دارویی

 

دکتر غلامی، دکتر جوادی، دکتر میثم

اسماعیلی

1390

2

راهنمای منابع اطلاعات دارویی

 

دکتر غلامی، دکتر جوادی، دکتر

اسماعیلی

1390

3

اصول خدمات دارویی در

بیمارستان

 

دکتر غلامی، دکتر جوادی، دکتر

اسلامی

1391

4

راهنمای استفاده از فرآورده های

آرایشی و بهداشتی

 

دکتر دینیاریان، دکتر غلامی، دکتر

جوادی

1391

5

توصیه های دارویی

 

دکتر غلامی، دکتر جوادی، دکتر

اسلامی

1391

6

تغذیه تام وریدی

 

دکتر غلامی، دکتر جوادی، دکتر

جهانگرد،دکتر حیاط شاهی

1392

7

راهنمای

کاربردی داروهای تزریقی

 

دکتر غلامی، دکترنصیری پور، دکتر

جوادی

1393

8

دارو درمانی سالمندان

 

دکتر غلامی، دکتر جوادی، دکتر

سخائیان

1393

9

راهنمای

خدمات دارویی در داروخانه

 

دکتر غلامی، دکتر جوادی،

دکترسخائیان

1393

10

داروشناسی

نسخه های دارویی جلد 1

 

هیات مولفان زیرنظر دکتر غلامی ،

دکتر جوادی

1393

11

داروشناسی

نسخه های دارویی جلد 2

 

هیات مولفان زیرنظر دکتر غلامی ،

دکتر جوادی

1394

12

اصول مشاوره و آموزش بیمار با

رویکرد مراقبت های دارویی

 

دکتر غلامی، دکتر جوادی، دکترمحمدی

1396

13

مدیریت

عوارض در درمان سرطان

دکتر جهانگرد، دکتر لآلی، دکتر سروش

1396

14

راهنمای

بالینی فراورده های خونی

 

دکتر جهانگرد رفسنجانی - دکتر

ابراهیم پور - دکتر نجفی

1396

15

راهنمای بالینی تجویز و مصرف

منطقی داروهای بدون نسخه

دکتر غلامی , دکتر

مشایخی

1397

16

راهنمای

کاربردی داروهای تزریقی

دکتر کریم زاده، دکتر نمازی

1397

17

راهنمای تشخیص و درمان

عوارض پوستی داروها

دکتر ابراهیم پور زیرنظر دکتر غلامی ،

دکتر جوادی

1398

18

مروری بر درمان و دارو درمانی

بیماران سرپایی گوارش

دکتر بران و همکاران زیرنظر دکتر

غلامی ، دکتر جوادی

1398

19

مروری بر درمان و دارو درمانی

بیماران سرپایی عفونی

دکتر بران و همکاران زیرنظر دکتر

غلامی ، دکتر جوادی

1398

20

مروری بر درمان و دارو درمانی

بیماران سرپایی کلیه و مجاری

ادرار

دکتر بران و همکاران زیرنظر دکتر

غلامی ، دکتر جوادی

1398

21

مروری بر درمان و دارو درمانی

بیماران سرپایی دیابت و غدد

درون ریز

دکتر بران و همکاران زیرنظر دکتر

غلامی ، دکتر جوادی

1398

22

راهنمای

خدمات بالینی داروسازان

دکتر غلامی، دکتر جوادی، دکتر نوری

1398

23

راهنمای

جامع داروشناسی نسخه های

دارویی

هیات مولفان زیرنظر دکتر غلامی ،

دکتر جوادی

1399

 24

 

سوال های رایج دارویی

 

دکتر غلامی، دکتر

جوادی، دکتر خلیلی،

دکتر اسماعیلی، دکتر

کتابفروش

1399

25

ویرایش جدید کتاب

"کار در داروخانه"

 

هیات مولفان زیرنظر دکتر غلامی ،

دکتر جوادی

1399

26

مروری بر درمان و دارو درمانی

بیماران سرپایی ATP اختلالات

روانپزشکی

 

دکتر بران، دکتر قلی پور

شهرکی، دکتر اربابی. (زیر نظر

دکتر غلامی، دکتر جوادی)

1401

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

گفتگو آنلاین