• 00/01/25

فرم تکمیلی پایش

همکار گرامی با عرض سلام و خدا قوت
با توجه به سابقه ابتالی شما به بیماری کرونا، لطفا به سواالت زیر به دقت پاسخ دهید. یادآوری می شود این اطالعات صرفا برای تکمیل پرونده ابتالی شما به کرونا در کلینیک دارودرمانی سیزده آبان است. ضمنا برای تکمیل اطالعات در مورد داروهای مصرف شده در زمان ابتال به کرونا ممکن است از طرف کلینیک با شما تماس تلفنی گرفته شود.
نظرسنجی
در راستای طرح کلینیک دارودرمانی در غربال گری و پایش پرسنل مجموعه داروخانه ها از جهت بیماری کرونا، لطفا میزان رضایت خود را در سوالات زیر مشخص نمایید.
از وقتی که صرف کردید سپاسگزاریم