• 99/12/18

داروهای تازه

Adalimumab
معرفی داروی

Adalimumab

مهارکننده TNF-α ، مونوکلونال آنتی بادی، تعدیل کننده سیستم ایمنی

Ocrelizumab
معرفی داروی

Ocrelizumab

مونوکلونال آنتی‌بادی برعلیه 20 CD

Empagliflozin and Linagliptin
معرفی داروی

Empagliflozin and Linagliptin

ضد دیابت(مهارکننده دیپپتیل پپتیداز 4 (DPP-4 )/ (مهار کننده سدیم-گلوکز کوترنسپورتر (SGL T2)

Doxapram
معرفی داروی

Doxapram

محرک تنفسی

Tenecteplase
معرفی داروی

Tenecteplase

ترومبولیتیک

Aclidinium
معرفی داروی

Aclidinium

داروی آنتی کولینرژیک، طولانی اثر

Dimercaprol
معرفی داروی

Dimercaprol

آنتی دوت

Clofazimine
معرفی داروی

Clofazimine

آنتی بیوتیک

Thiotepa
معرفی داروی

Thiotepa

آنتی نئوپلاستیک، آلکیله کننده

Metamucil
Metamucil

Metamucil

ضد اسهال، مکمل فیبر، ملین(بالک)